Jeden z największych grantów VII Programu Ramowego UE trafił do IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie otrzymał jeden z największych grantów przyznanych pojedynczej polskiej instytucji naukowo-badawczej w ramach działania „Potencjał Badawczy” VII Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 Komisja Europejska przyznała Instytutowi Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) grant NOBLESSE wartości 3 300 000 euro – jeden z największych przekazanych pojedynczej polskiej instytucji badawczej w ramach działania „Potencjał Badawczy” VII Programu Ramowego Unii Europejskiej. „Grant NOBLESSE pozwoli podjąć działania sprzyjające dalszemu podnoszeniu jakości badań naukowych prowadzonych przez nasz instytut” – mówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor naukowy IChF PAN, i podkreśla, że instytut jest jedynym beneficjentem grantu.

 Na 293 wnioski o granty obecnej edycji konkursu „Potencjał Badawczy” tylko siedem instytucji naukowych otrzymało maksymalną liczbę punktów – w tym IChF PAN.

 Dzięki grantowi NOBLESSE Instytut Chemii Fizycznej PAN będzie mógł zatrudnić kilku badaczy z zagranicznych ośrodków naukowych oraz zorganizować szereg międzynarodowych konferencji naukowych związanych z realizowanymi w IChF PAN tematami badawczymi. Przewidziane są także działania wspierające współpracę z przemysłem oraz związane z ochroną i wyceną własności intelektualnej. Dodatkowo na potrzeby Instytutu zostanie zakupiony skaningowy mikroskop elektronowy wysokiej jakości.

 Część grantu NOBLESSE jest przewidziana na tworzenie nowych zespołów badawczych. „Stawiamy na młodych naukowców, chcemy, żeby grupami mogli kierować doktorzy bez habilitacji. Przyznanie grantu to dowód, że Unia Europejska takie działania wspiera” – mówi prof. Hołyst. Nowe zespoły będą zajmować się zagadnieniami dotyczącymi m.in. nanostruktur kwantowych, biospektroskopii, bioczujników i tzw. zielonej nanotechnologii. Badania te będą realizowane przy zaangażowaniu naukowców z 16 krajów Europy.

 „Działania finansowane z grantu NOBLESS ułatwią nam integrację z Europejskim Obszarem Badawczym” – podsumowuje prof. Hołyst.

 W 2010 roku IChF PAN zatrudniał w zespołach naukowych 220 badaczy, którzy opublikowali 175 prac naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej (to 90% prac) i byli cytowani kilka tysięcy razy. Kilkunastu naukowców IChF PAN ma ponad 100 cytowań rocznie. Instytut współpracuje z 43 uniwersytetami i instytucjami naukowymi z Polski i świata, m.in. niemieckim Instytutem Maksa Plancka, francuskim École Normale Supérieure i amerykańskim Uniwersytetem Harvarda.

VII Program Ramowy Unii Europejskiej, realizowany od 2007 roku, zajmuje się działaniami wspierającymi badania naukowe i rozwój technologiczny. Budżet przewidzianego na siedem lat programu wynosi ponad 50 mld euro i jest w większości przeznaczany na granty badawcze dla uczestników z Europy i świata, zaangażowanych w międzynarodowe projekty badawcze podnoszące konkurencyjność przemysłu europejskiego na rynkach międzynarodowych.

Attached files
  • pdf file