Dissenyen un nou catalitzador per a impedir la pol•lució atmosfèrica per compostos orgànics volàtils clorats

17/09/2013 Asociación RUVID

Investigadors de la Universitat d'Alacant (UA) i de la Universitat del País Basc (UPV) han desenvolupat i patentat un nou catalitzador capaç d'eliminar de manera eficient compostos orgànics volàtils (COV) clorats en corrents gasosos, contaminants implicats en la destrucció de la capa d'ozó i que actuen com a gasos d'efecte hivernacle, a més de tenir efectes tòxics en éssers humans.

Aquesta innovadora tecnologia, desenvolupada pels grups de recerca Materials Carbonosos i Medi Ambient (UA) i Tecnologies Químiques per a la Sostenibilitat Ambiental (UPV), permet eliminar de forma eficient el compost químic 1,2-dicloroetà (DCA), comunament conegut pel seu antic nom de diclorur d'etilè, freqüentment emprat en la indústria i extremadament nociu per a la salut humana i el medi ambient.

“L’1,2-dicloroetà és probablement el (COV) clorat més important emès en els corrents residuals de plantes químiques, ja que s'empra massivament en la producció de policlorur de vinil, un material plàstic la producció mundial del qual únicament és superada per la de polietilè. Encara que el procés a escala industrial ha aconseguit la maduresa tecnològica, en el corrent d'eixida apareixen quantitats residuals d'aquest compost que han de ser gestionades adequadament. Altres usos menys freqüents de l'1,2-dicloroetà són com a dissolvent en la neteja de peces tèxtils, desgreixadora de peces metàl·liques, dispersant de plàstics i elastòmers, i agent químic en formulacions de pintures i esmalts” explica el professor Agustín Bueno López, investigador del grup Materials Carbonosos i Medi Ambient.

“Fins fa alguns anys, la via més habitual per a eliminar COV era la incineració tèrmica. No obstant això, el compliment de la legislació relativa a emissions de COV ha exigit millores significatives en l'eficiència de les tecnologies de depuració. En aquest sentit, l'oxidació catalítica ha adquirit gran importància en els últims anys a causa de la capacitat per a destruir COV a temperatures inferiors a les utilitzades en la incineració tèrmica, i amb una notable reducció en la formació de contaminants secundaris (òxids de nitrogen)”, hi afig Agustín Bueno.

“D’altra banda, molts dels catalitzadors dedicats a la combustió de COV, quan s'utilitzen per a eliminar compostos orgànics volàtils clorats, es desactiven en molt poc de temps a causa de l'enverinament per clor i deixen de funcionar. Hi ha, per tant, la necessitat d'obtenir catalitzadors que permeten la destrucció de compostos volàtils organoclorats sense que aquests patisquen una ràpida desactivació en temps i ús”, indica Agustín Bueno.

En aquest sentit, els investigadors han dissenyat un catalitzador a força d'òxids mixtos de ceri i praseodimi, altament eficient en la combustió de compostos orgànics volàtils clorats ,especialment del tòxic i estable 1,2-dicloroetà, que presenta una alta estabilitat i durabilitat en les condicions de reacció. El sistema no requereixen elevades quantitats de catalitzador perquè faça la seua funció de forma adequada, la tecnologia no genera contaminants secundaris (òxids de nitrogen) i, a més, permet el tractament de corrents gasosos que es troben a baixa temperatura (de 250ºC), i tot això, amb un baix cost de fabricació, ja que no s'utilitzen metalls nobles en la fabricació.

La tecnologia ha sigut provada amb èxit en el laboratori demostrant nombrosos i notables avantatges respecte d'altres dispositius existents en el mercat amb anàlogues finalitats.

Attached files
  • cov ua.JPG
  • cov ua2.JPG

Other content in...

Regions